Nyní akce! 20% na veškeré skladové zboží! Akce platí do odvolání.
INFOLINKA: 602 678 889 - jsme Vám k dispozici každý den od 9:00 - 21:00
Co Vám nabízíme?
 • více než 20 000 produktů
 • běžné zásilky až do hmotnosti 30 kg
 • možnost zasílání zboží na paletách nad 50 kg
 • doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč *
 • pro stálé odběratelé nákup na fakturu se splatností 14 dní
 • v dvoutýdenních intervalech závozy na trase Třinec - Brno
 • působíme již více než 11 let na trhu


* konkrétní podmínky a informace naleznete ve způsobech doručování nebo v obchodních podmínkách.

Partneři

ROTTO.CZ SHOP s.r.o. - Zábavní technika

Vámi zakoupené zboží může obsahovat P, H, R, S věty včetně těchto označení. Před vyřízením Vaši objednávky Vám zašleme mailem fotografie zadních stran etiket pro seznámení se s obsahem, návodem, označením, složením atp., které uvádí výrobce nebo distributor.

 

H-věty

H-věty jsou pro standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

H200 Nestabilní výbušnina.
H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch.
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H221 Hořlavý plyn.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H223 Hořlavý aerosol.
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H240 Zahřívání může způsobit výbuch.
H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H242 Zahřívání může způsobit požár.
H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H300 Při požití může způsobit smrt.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H311 Toxický při styku s kůží.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H331 Toxický při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H340 Může vyvolat genetické poškození.
H341 Podezření na genetické poškození.
H350 Může vyvolat rakovinu.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
H371 Může způsobit poškození orgánů.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry.

 

P-věty

P-věty jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…
P222 Zabraňte styku se vzduchem.
P223 Zabraňte styku s vodou.
P230 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …
P231 Manipulace pod inertním plynem.
P232 Chraňte před vlhkem.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P235 Uchovávejte v chladu.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P244 Udržujte ventily a příslušenství bez oleje a maziva.
P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ….
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P282 Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.
P283 Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P231+232 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.
P235+410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.
P301 PŘI POŽITÍ:
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P304 PŘI VDECHNUTÍ:
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P306 PŘI STYKU S ODĚVEM:
P307 PŘI expozici:
P308 PŘI expozici nebo podezření na ni:
P309 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P320 Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
P321 Odborné ošetření (viz … na štítku).
P322 Specifické opatření (viz … na tomto štítku).
P330 Vypláchněte ústa.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332 Při podráždění kůže:
P333 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
P334 Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P335 Volné částice odstraňte z kůže.
P336 Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
P337 Přetrvává-li podráždění očí:
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P340 Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P341 Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P342 Při dýchacích potížích:
P350 Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P352 Omyjte velkým množstvím vody/...
P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P360 Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P370 V případě požáru:
P371 V případě velkého požáru a velkého množství:
P372 Nebezpečí výbuchu v případě požáru.
P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P374 Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.
P375 Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P376 Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
P378 K hašení použijte ….
P380 Vykliďte prostor.
P381 Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P391 Uniklý produkt seberte.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P302+350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P304+341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P306+360 PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
P307+311 PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P309+311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P335+334 Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P342+311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P370+376 V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P370+378 V případě požáru: K hašení použijte ….
P370+380 V případě požáru: Vykliďte prostor.
P370+380+375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P371+380+375 V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P401 Skladujte …
P402 Skladujte na suchém místě.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
P407 Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.
P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P413 Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.
P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P422 Skladujte pod …
P402+404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P410+403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.
P410+412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P411+235 Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal …

 

Jednoduché R-věty

 • R1: Výbušný v suchém stavu
 • R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
 • R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
 • R4: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
 • R5: Zahřívání může způsobit výbuch
 • R6: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
 • R7: Může způsobit požár
 • R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
 • R9: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
 • R10: Hořlavý
 • R11: Vysoce hořlavý
 • R12: Extrémně hořlavý
 • R14: Prudce reaguje s vodou
 • R15: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
 • R16: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
 • R17: Samovznětlivý na vzduchu
 • R18: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
 • R19: Může vytvářet výbušné peroxidy
 • R20: Zdraví škodlivý při vdechování
 • R21: Zdraví škodlivý při styku s kůží
 • R22: Zdraví škodlivý při požití
 • R23: Toxický při vdechování
 • R24: Toxický při styku s kůží
 • R25: Toxický při požití
 • R26: Vysoce toxický při vdechování
 • R27: Vysoce toxický při styku s kůží
 • R28: Vysoce toxický při požití
 • R29: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
 • R30: Při používání se může stát vysoce hořlavým
 • R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • R32: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
 • R33: Nebezpečí kumulativních účinků
 • R34: Způsobuje poleptání
 • R35: Způsobuje těžké poleptání
 • R36: Dráždí oči
 • R37: Dráždí dýchací orgány
 • R38: Dráždí kůži
 • R39: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
 • R40: Podezření na karcinogenní účinky
 • R41: Nebezpečí vážného poškození očí
 • R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
 • R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
 • R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
 • R45: Může vyvolat rakovinu
 • R46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností
 • R48: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
 • R49: Může vyvolat rakovinu při vdechování
 • R50: Vysoce toxický pro vodní organismy
 • R51: Toxický pro vodní organismy
 • R52: Škodlivý pro vodní organismy
 • R53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R54: Toxický pro rostliny
 • R55: Toxický pro živočichy
 • R56: Toxický pro půdní organismy
 • R57: Toxický pro včely
 • R58: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
 • R59: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
 • R60: Může poškodit reprodukční schopnost
 • R61: Může poškodit plod v těle matky
 • R62: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
 • R63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
 • R64: Může poškodit kojené dítě
 • R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
 • R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
 • R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
 • R68: Možné nebezpečí nevratných účinků

 

Kombinované R-věty

 • R14/15: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
 • R15/29: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
 • R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
 • R20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
 • R20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R21/22: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
 • R23/24: Toxický při vdechování a při styku s kůží
 • R23/25: Toxický při vdechování a při požití
 • R23/24/25: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R24/25: Toxický při styku s kůží a při požití
 • R26/27: Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
 • R26/28: Vysoce toxický při vdechování a při požití
 • R26/27/28: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R27/28: Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
 • R36/37: Dráždí oči a dýchací orgány
 • R36/38: Dráždí oči a kůži
 • R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
 • R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži
 • R39/23: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
 • R39/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
 • R39/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
 • R39/23/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R39/23/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R39/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R39/23/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R39/26: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
 • R39/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
 • R39/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
 • R39/26/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R39/26/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R39/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R39/26/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
 • R48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • R48/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
 • R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
 • R48/20/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • R48/20/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
 • R48/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • R48/20/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • R48/23: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • R48/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
 • R48/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
 • R48/23/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • R48/23/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
 • R48/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • R48/23/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R68/20: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
 • R68/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
 • R68/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
 • R68/20/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R68/20/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R68/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití

 

Jednoduché S-věty

 • S1: Uchovávejte uzamčené
 • S2: Uchovávejte mimo dosah dětí
 • S3: Uchovávejte na chladném místě
 • S4: Uchovávejte mimo obytné objekty
 • S5: Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S6: Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce)
 • S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
 • S8: Uchovávejte obal suchý
 • S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě
 • S12: Neuchovávejte obal těsně uzavřený
 • S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
 • S14: Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S15: Chraňte před teplem
 • S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
 • S17: Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
 • S18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
 • S20: Nejezte a nepijte při používání
 • S21: Nekuřte při používání
 • S22: Nevdechujte prach
 • S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
 • S24: Zamezte styku s kůží
 • S25: Zamezte styku s očima
 • S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 • S27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
 • S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S29: Nevylévejte do kanalizace
 • S30: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
 • S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
 • S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
 • S36: Používejte vhodný ochranný oděv
 • S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
 • S38: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
 • S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • S40: Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce)
 • S41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
 • S42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
 • S43: V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“)
 • S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
 • S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 • S47: Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
 • S48: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce)
 • S49: Uchovávejte pouze v původním obalu
 • S50: Nesměšujte s … (specifikuje výrobce)
 • S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách
 • S52: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
 • S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
 • S56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
 • S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
 • S59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
 • S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
 • S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 • S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
 • S64: Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

 

Kombinované S-věty

 • S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
 • S3/7: Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
 • S3/9/14: Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S3/9/14/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S3/9/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
 • S3/14: Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
 • S7/8: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
 • S7/9: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
 • S7/47: Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
 • S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
 • S24/25: Zamezte styku s kůží a očima
 • S27/28: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
 • S29/35: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
 • S29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
 • S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S36/39: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • S47/49: Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
Přihlášení
Registrace

Ještě nejste registrovaní? Vytvořte si jednoduše účet zde a získejte ojedinelé výhody.

Registrace