Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží na internetových stránkách ROTTO.CZ a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetových stránek) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné od 2.1.2019.

II. DEFINICE POJMŮ

Smluvní strany – prodávající a kupující.

Prodávající – ROTTO.CZ SHOP s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71605, sídlem Třinec – Kaštanová 166, PSČ 73961, IČ: 06349307, DIČ: CZ06349307. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: ROTTO.CZ SHOP s.r.o.,Třinec – Dolní Lištná 434, PSČ 739 61,
 • výdejní místo: Třinec – Dolní Líštná 434, PSČ 739 61; výdejním místem se rozumí místo určené pro výdej zboží, případně pro poskytnutí služeb výslovně uvedených v těchto VOP, přičemž se však nejedná o kamennou prodejnu prodávajícího,
 • adresa elektronické pošty: info@rotto.cz,
 • telefonní kontakt: +420 602 678 889.

Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím internetových stránek kupní smlouvu s prodávajícím.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel – osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek, jejímž předmětem je koupě zboží.

Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím internetových stránek, přičemž zejména jde o kancelářské a jiné papírenské potřeby, čistící prostředky, jakož i jiné výrobky, k jejichž prodeji je prodávající oprávněn.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Elektronická faktura – faktura vystavená výhradně v elektronické podobě ve formátu .pdf

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Zboží na internetových stránkách je řádně označeno názvem, objednacím kódem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o zboží a jeho hlavních vlastnostech včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své povahy nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou s tím, že v případě, že je zboží vyráběno s různými parametry, má kupující možnost vybrat odpovídající parametr zboží před tím, než zboží objedná.
 3. Jakmile kupující provede výběr zboží, včetně jeho množství a případných dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, provede mailovou objednávku.
 4. Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí až po doložení fakturačních údajů, dohodnutí způsobů doručení, seznámení se s bezpečnostními listy, popřípadě návody atp.
 5.  V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.
 6. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
 7. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění jednorázové objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky výše uvedeným způsobem.
 8. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 9. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím internetových stránek, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku – náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, přičemž tyto náklady si hradí kupující sám (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky). Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 10. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence, přičemž kupujícímu není přístupná.

IV. KUPNÍ CENA

 1. Kupní ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny. Zejména pro účely kupujícího – podnikatele jsou u zboží uváděny rovněž ceny bez DPH. 
 2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím internetových stránek, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající v rámci poskytování slevové akce jinak.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.
 2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží:
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2701273158/2010;
 • v hotovosti na výdejním místě prodávajícího (nutná tel. domluva);
 • v hotovosti dobírkou při převzetí zboží od přepravce;
 1. V případě, že kupující zvolí způsob placení bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na výše uvedený účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v potvrzení objednávky či tyto údaje prodávající kupujícímu poskytne bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy; neučiní-li tak prodávající výslovně, je variabilním symbolem platby číslo faktury kupujícího.
 2. V případě, že kupující zvolí způsob placení v hotovosti na výdejním místě prodávajícího a/nebo dobírkou při převzetí zboží od přepravce, je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající je oprávněn v případě úhrady kupní ceny v hotovosti dobírkou účtovat kupujícímu příplatek za tento způsob úhrady kupní ceny, bude-li povinnost hrazení tohoto příplatku předem stanovena (zejm. v rámci objednávkového formuláře), a to ve výši 500,- Kč. 
 3. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 6. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura).
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak prodávající je oprávněn v závažných případech (zejména nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III., odst. 7 VOP) požadovat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, zvolil-li kupující způsob placení kupní ceny dobírkou. 

VI. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 2. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží: 
 • dodání do výdejního místa prodávajícího;

Osobní odběr na jednorázovém výdejním místě prodávajícího na adrese Dolní Lištná 434, 739 61 Třinec. Tento odběr je možný pouze po předchozí tel. domluvě se zástupcem prodávajícího na 602 678 889, a to v níže uvedených časech. Tento způsob odběru je zdarma. 
Provozní doba osobního odběru (po předchozí tel. dohodě):

po

8:00 – 14:30

út

8:00 – 14:30

st

8:00 – 14:30

čt

8:00 – 14:30

8:00 – 14:30

so

zavřeno

ne

zavřeno

 • dodání prostřednictvím dopravce ;

Přeprava přepravní společností –/CZ – cena této přepravy — Kč/balík.
Přeprava přepravní společností –/SK – cena této přepravy — Kč/balík.

– cena dobírky 50 Kč

Webové stránky jsou momentálně upravovány. Omlouváme se, za vzniklé nepříjemnosti.

Balík musí splňovat následující náležitosti: hmotnost nesmí být větší než 30 kg, délka balíku nesmí přesáhnout 200 cm, délka nejdelší strany + 2x šířka + 2x výška

Maximální šířka = 80 cm
Maximální výška = 60 cm
Maximální délka = 200 cm

Ceny jsou platné jen v případě, že balík splňuje výše uvedené parametry a nebude nutné jej rozdělovat na dva a více balíků.
Pokud balík nebude po zabalení splňovat výše uvedené náležitosti, může dojít k přičtení poplatků z důvodu rozdělení zásilky na dva a více balíků. O tomto stavu budou naši pracovníci informovat zákazníka před odesláním zásilky. 

 1. Kupující bere na vědomí, že pro některé způsoby dodání zboží jsou z povahy věci vyloučeny. Některé způsoby placení kupní ceny nejsou možný (např. při doručení do výdejního místa prodávajícího není možná úhrada dobírkou).
 2. Dojde-li na základě požadavku kupujícího k individuálnímu sjednání zvláštního způsobu dodání zboží, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání zboží.
 3. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do 3 – 7 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní bankovní převod na účet prodávajícího či bezhotovostní platbu prostřednictvím některého platebního systému, je zboží, které je skladem, odesíláno do 3 – 7 pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. V případě volby dodání do výdejního místa prodávajícího si musí kupující vyzvednutí předem telefonicky domluvit.
 4. Není-li kupujícím objednané zboží skladem a nebyla-li tato informace kupujícímu zřejmá již při objednání zboží (zejména uvedením doložky „není k dispozici“ či „není skladem“ v rámci prezentace zboží na internetových stránkách), informuje prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění jednorázové objednávky.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A ZRUŠENÍ SMLOUVY DOHODOU

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet prodávajícího do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva a/nebo tehdy, kdy kupující neprovede bezhotovostní platbu prostřednictvím vybraného platebního systému do konce dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.
 3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran tehdy, jestliže prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (čl. VII VOP, čl. VIII VOP), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.

VIII. PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

 1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
 2. Postup při odstoupení od smlouvy:
 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy.
 • Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde. Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu též elektronicky prostřednictvím e-mailu, v tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře, jinak může kupující formulář vytisknout a vyplněný jej zaslat na adresu prodávajícího pro doručování.
 • Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování, nebo předat zboží prodávajícímu ve výdejním místě prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 1. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 2. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu kupujícího uvedenou při registraci či v rámci jednorázové objednávky.
 3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal a od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 4. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu vzniklé škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího ustanovení.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, anebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci a/nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 7. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít k obvyklému účelu, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 8. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 9. Práva z vad se uplatňují u prodávajícího, a to ve výdejním místě prodávajícího, nebo je možné oznámení o uplatnění práva z vady včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
 2. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 3. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 5. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

  d) vyplývá-li to z povahy věci.

 9. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

XI. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 1. Záruční doba zboží činí 6 nebo 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Délka záruky se řídí dle povahy spotřebitele.
 2. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
 • poštou na adrese: ROTTO.CZ SHOP s.r.o., Dolní Lištná 434, 739 61 Třinec
 • emailem na adresu: info@rotto.cz
 • osobně na adrese: ROTTO.CZ SHOP s.r.o., Dolní Lištná 434, 739 61 Třinec
 1. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list)
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
 • podrobný popis závady
 1. Na adrese Dolní Lištná 434, 739 61 Třinec je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace
 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)
 • poškození nadměrným zatěžováním
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)
 1. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 2. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

XII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
 3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Principy zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný zde, a s jehož obsahem a podmínkami se kupující seznámil.
 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Prodávající v rámci provozu internetové stránky provozuje tzv. cookies, které jsou nutné pro účely správného fungování internetové stránky a dále funkční cookies, které zlepšují provoz internetové stránky, a které umožňují zapamatovat si výběr kupujícího nebo aktuální stav stránek (např. poslední zobrazená upoutávka, typ zařízení pro zobrazení webu), popř. zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí internetové stránky, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies nesledují aktivity kupujícího při návštěvě jiných webových stránek ani neumožňují identifikovat konkrétně osobu kupujícího.

XIV. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. Místa pro zpětný odběr je možné nalézt na webových stránkách společností, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, př. následujících společností:

 • Elektrowin a.s., IČ: 27257843, http://www.elektrowin.cz/,
 • ASEKOL a.s., IČ: 27373231, http://www.asekol.cz/asekol/,
 • ECOBAT s.r.o., IČ: 26725 967, http://www.ecobat.cz/.

Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. 

Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů (př. www.retela.cz), nebo na portále MŽP.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Kupující se na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.
 7. Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že kupní smlouva a smluvní vztah z kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Třinci dne 1.1.2023.

Za společnost ROTTO.CZ SHOP s.r.o. – jednatel:

Tomáš Worek

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.